Aansoek vir artikel 18 a

AANSOEK OM AS ’N BEWAARPLEK TE REGISTREER VIR

aansoek vir artikel 18 a

BREEDE VALLEI MUNISIPALITEIT AANSOEK VIR TOEGANG TOT. vir die betaling van kinderonderhoud, tot sterwe kom? Die onderhoudgeld moet uit die oorledene se boedel betaal word vir toekomstige onderhoud. Wat gebeur indien die kind 18-jarige ouderdom bereik en sy/hy is nog steeds nie selfonderhoudend nie? Die betaling van onderhoud sal voortduur totdat die kind selfonderhoudend is. Die onderhoudsgelde, 27-04-2017 · Vir 'n aansoek in terme van Art 16 is jy dus verplig om 'n "Endossement" in te dien, maar vir enige aansoek in terme van Artikel 13 en 15 is dit nie nodig nie. Die "Endossement" vervang egter nie jou eie motivering nie, maar ondersteun en in engels "endorse" dit net..

AANSOEK OM ’N MYNREG EN GEPAARDGAANDE

AANSOEK OM ’N MYNREG EN GEPAARDGAANDE. aansoek vir die regstelling van die onwettige uitvoering van ‘n gelyste aktiwiteit in terme van artikel 24g van die wet op nasionale omgewingsbestuur en watergeberuik lisensie in terme van artikel 21 c van die nasionale waterwet. (dos verw. no: 14/12/16/3/2/48), Beleggers in Choice Lifestyle dien aansoek in by Hooggeregshof ‘n Aansoek is by die plaaslike Hooggeregshof ingedien vir ‘n bevel om die maatskappy, Free Agape Enterprises (Edms Bpk), onder supervisie te plaas in terme van die Maatskappyewet se Artikel 131 (1)..

Onderverdeling van Erf 782 Wellington in 18 gedeeltes ten einde 16 Algemene Woonsone erwe, 2 Privaat Oopruimtes en 1 Padgedeelte vir die voorgestelde residensiële ontwikkeling te skep. Gemotiveerde besware teen bogemelde aansoek, wat voldoen aan Artikel 50 van die Drakenstein hy kenni sgewing van diensbeëindiging ontvang het, aansoek vir artikel 43(2 )-bevel moet doen. Gevol indien sy aansoek wysiging van sy stukke argumentsonthalwe toegestaan word, word c vir hom onmoontlik om aan artikel 43(4)(a) te doen." The appl ication for amending the date was accordingly correct dismissed, in my view, by the Court in that case.

18-04-2019 · Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s ‘n Persoon kan aansoek doen om ‘n wysigingsbevel sou sy of haar inkomste nou minder wees as wat dit was voordat sodanige persoon werkloos geraak het (Artikel 6) Die party wat aansoek doen vir ‘n wysiging dra die onus van bewystot bevrediging van die hof, dat goeie rede vir die wysiging bestaan – Whitely vs. Whitely 1959 (2) 148 (ECD)

Die beoogde myn benodig ook ’n WUL vir watergebruike soos omskryf in artikel 21 van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) (NWA). Die watergebruike waarom aansoek gedoen word sluit artikel 21(a), (c) & (i), (g) en 21(j) in. Die myn sal soos volg ontwikkel word: 27-04-2017 · Vir 'n aansoek in terme van Art 16 is jy dus verplig om 'n "Endossement" in te dien, maar vir enige aansoek in terme van Artikel 13 en 15 is dit nie nodig nie. Die "Endossement" vervang egter nie jou eie motivering nie, maar ondersteun en in engels "endorse" dit net.

AANSOEK OM ‘N BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT Artikel 9 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) AMPTELIKE DATUMSTEMPEL A. VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR DIE POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK OP REKENAAR VASGELê WORD 1Aansoekverwysingsnommer DATUM ONTVANG B. VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK ONTVANG … 27-04-2017 · Vir 'n aansoek in terme van Art 16 is jy dus verplig om 'n "Endossement" in te dien, maar vir enige aansoek in terme van Artikel 13 en 15 is dit nie nodig nie. Die "Endossement" vervang egter nie jou eie motivering nie, maar ondersteun en in engels "endorse" dit net.

PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE

aansoek vir artikel 18 a

AANSOEK OM AS ’N BEWAARPLEK TE REGISTREER VIR. aansoek vir die regstelling van die onwettige uitvoering van ‘n gelyste aktiwiteit in terme van artikel 24g van die wet op nasionale omgewingsbestuur en watergeberuik lisensie in terme van artikel 21 c van die nasionale waterwet. (dos verw. no: 14/12/16/3/2/48), 1 bladsy 1 van 3 aansoek om as ’n bewaarplek te registreer vir argeologiese materiaal wat ingevolge artikel 35(4), 27(18) en 38(4), (8) en (10) versamel is.

JARACAL View topic - Endosement vir wapen aansoek

aansoek vir artikel 18 a

21 Deurlopende STEM-beurse om aansoek te doen vir vandag. This gaette is also availale free online at www.gpwonline.co.a 2 No. 42482 GOVERNMENT GAZETTE, 23 MAY 2019 Act No. 18 of 2019 Financial Matters Amendment Act, 2019 GENERAL EXPLANATORY NOTE: [ ] Words in bold type in square brackets indicate omissions from existing enactments. Words underlined with a solid line indicate insertions in https://webwerfgcuwa.blogspot.com/2016/10/rsi-forex-wikipedia.html Aansoeke vir alle kategorieë moet aan die volgende voldoen en daaraan onderhewig wees: Bevestig asb die insluiting van die verlangde inligting. (Merk met "√”) Notule van jongste AJV Jongste finansiële state / geouditeerde finansiële state is ingesluit Aansoek is op 'n oorspronklike aansoekvorm ingedien en geteken.

aansoek vir artikel 18 a


AANSOEK OM ‘N BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT Artikel 9 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) AMPTELIKE DATUMSTEMPEL A. VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR DIE POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK OP REKENAAR VASGELê WORD 1Aansoekverwysingsnommer DATUM ONTVANG B. VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK ONTVANG … 1 bladsy 1 van 3 aansoek om as ’n bewaarplek te registreer vir argeologiese materiaal wat ingevolge artikel 35(4), 27(18) en 38(4), (8) en (10) versamel is

AANSOEK OM ‘N BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT Artikel 9 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) AMPTELIKE DATUMSTEMPEL A. VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR DIE POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK OP REKENAAR VASGELê WORD 1Aansoekverwysingsnommer DATUM ONTVANG B. VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK ONTVANG … AANSOEK OM ‘N BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT Artikel 9 van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000) AMPTELIKE DATUMSTEMPEL A. VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR DIE POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK OP REKENAAR VASGELê WORD 1Aansoekverwysingsnommer DATUM ONTVANG B. VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK ONTVANG …

Die gewag vir die uitslag van die aansoek is soms die ergste, maar behoort beskikbaar te wees voordat jy jou oë kan uitvee. Die beheerliggaam het ná ontvangs van jou aansoek 30 dae om die aansoek te oorweeg en ’n besluit te neem. 18 VORM 8 AANSOEK VIR REGISTRASIE VAN ‘N OUERSKAPSPLAN OF VIR OUERSKAPSPLAN OM ‘N HOFBEVEL GEMAAK TE WORD (Regulasie 9) [ARTIKEL 34(2) VAN DIE KINDERWET 38 VAN 2005] Deel A: Besonderhede van houers van ouerlike regte en verantwoordelikhede waarop die aangehegte ouerskapsplan van toepassing is Houer 1. Van Volle Name ID No/Geboortedatum/paspoort no …

geklassifiseerd vaalweekblad, 16 maart ­ 18 maart 2016 boedel janse van vuuren. aansoek ingevolge die wet op ruimtelikebeplanning en grondgebruiksbestuur, 2013(wet 16 van 2013) met spesiale Aansoeke vir alle kategorieë moet aan die volgende voldoen en daaraan onderhewig wees: Bevestig asb die insluiting van die verlangde inligting. (Merk met "√”) Notule van jongste AJV Jongste finansiële state / geouditeerde finansiële state is ingesluit Aansoek is op 'n oorspronklike aansoekvorm ingedien en geteken

16-11-2018 · ons by die Stad van Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van 'n hangende aansoek vir grondontwikkeling, voor goedkeuring, ingevolge artikel 16 (18), vir sover dit betrekking het op die hangende aansoek om wysiging van die Tshwane Dorpsbeplanningskema, 2008 (Hersiene 2014), ingevolge artikel 16 (1) (a) (i 18-04-2019 · Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s

East London Cities: , , , , , , , , ,

You might also like